Nyheter ---

2024-02-21

Företaget Jo-Jo Tåg har idag registrerats hos bolagsverket.

2023-10-13

Insamlingsstiftelsen Jo-Jo Tåg har lagts ned på grund av bristande finansiering. Webbsidan blir kvar och informationsarbetet fortsätter.

2023-07-04

"Transport for future, the Jo-Jo consept" är nu publicerat

https://www.ctresources.info/ccc/toc.html?f=v1rw22

se under 17.5

2023-04-26

Besök på Train & Rail i Stockholm.

2023-03-30

Ansökan om stöd från Almi företagspartner Östergötland. 50 000 kr för drift av stiftelsen och 75 000 kr för attr söka patent. Senare muntligt avslag. Stöd till drift av verksamhet ges inte. Stöd till patentansökan ges ej, men möjligen till utarbetande av patentansökan. Almi vill se annan part ge stöd innan de ger stöd. 

2023-03-15

Ansökan om stöd 250 000 kr inlämnad till Trafikverket. Bygga demonstrationsanläggning i skala H0. Söka partners för att bygga test av statisk växel respektive motorvagn för Jo-Jo konceptet. Hjälp av TrV med val av lämplig plats för test av statisk växel och val av bana för introduktion av Jo-Jo konceptet.

2022-12-06

Johan tre timmars möte i Göteborg på trafikverket med järnvägsstrateg Christer Löfving.

2022-11-24

Johan en timmes föredrag "Inte högst fart, men först framme, Jo-Jo Tåg" på VTI. Där var också TrV:s Kapacitetscenter. Visades också på Teams.


2022-10-22

Ansökan till Drive Sweden om 500 000 kr för bygge av modelljärnväg med DigitalTransit ltd och Sn Design & Teknik samt nätverkande för ett större Jo-Jo tåg projekt - Vi fick avslag på ansökan. Den ansågs inte tilklräckigt väl matcha utlysningen.


Kommentarer till artiklar i tidningen Ny Teknik

Länk:  Jo-Jo · Profile · Disqus

2022-08-15

Texten "Transport for future, the Jo-Jo consept" har accepterats för pubilcering och muntlig presentation vid Le Corum, Montpellier, Frankrike tisdagen 22/8 kl. 12:00 till kl.12:15. Johan har också utsett till att vara ordförande (Chair) vid två sessioner under konferensen.

Trafikverket har tagit på sig att betala mycket av kostnaderna för att kunna genomföra själva presentationen på plats. STORT TACK.

Presentationen bygger på en power point Finns i två versioner en med vit och en med svart bakgrund.


2021-03-14

E-mail from Fifth International Conference on Railway Technology är på grund av Coronan framskjuten till 2022 aug 22 -25 och är flyttad till Le Corum, Montpellier, Frankrike.


2021-02-15

E-mail from Fifth International Conference on Railway Technology är på grund av Coronan är framskjuten till 2022.


2020-05-04

E-mail from Fifth International Conference on Railway Technology är på grund av Coronan är framskjuten till 30:de Aaugust1 - 2:a september 2021.


2020-02-28

Johan har skickat in ett "paper" för presentation vid "Fifth International Conference on Railway Technology" Mallorca, Spain, 7-10 September 2020. Transport for future, the Jo-Jo concept.
Läs och njut

2020-02-01

Swish: Inte längre

2020-01-27

Alla handlingar inlämnade till Länsförsäkringar bank den 2020-01-07. Idag möte på banken för att få konto. Inga problem. Konto och bankgiro idag. Swish i morgon. Äntligen!!!

 LFB: Inte längre

2019-12-20

Beslutar att tills vidare inte ansöka om 90 konto. Mycken byråkrati och kostnader.

2019-11-27

Brev från Länsstyrelsen i Östergötland med beslut om registrering av Insamlingsstiftelsen Jo-Jo Tåg. Organisationsnummer 802481 - 3407.

2019-10-10

Länsstyrelsen i Östergötland underrättar om väsentlig försening av registrering av Insamlingsstiftelsen Jo-Jo Tåg. Ansökan om registrering inlämnades 2019-05-08.

2019-08-27

Riksgälden, förvaltningsmyndighet under finansdepartementet, sonderar möjligheten att ge ut statsobligationer med ultralång löptid, 100 år. Schweiz har på 30 årigt lån fått betalt 0,6 %. Österrike har fått betala1,2 % på 100 årigt lån. Sverige har en statsskuld på bara 21 % av BNP, dvs 1100 miljarder, varav Riksbanken köpt upp 400 miljarder. Wow!!! Här är en sondering som passar bra för att finansiera Jo-Jo-konceptet.

2019-08-16

Ingvar Johansson (professor emeritus i teoretisk filosofi) har i skrivit "Innovationstävla om nya stambanor" i nr 32 av Aktuellt i Politiken.Läs och njut. 

2019-06-11

Nu är artikeln publicerad i Ny Teknik 

https://www.nyteknik.se/opinion/kop-snabba-tagtransporter-inte-hoghastighetstag-6958762

Läs och njut. Kommentera och håll grytan kokande. Nu gäller att få ut budskapet.

2019-05-15 

Vi arbetar för fullt med en artikel att publicera i tidningen Ny Teknik och där under deras "rubrik" debatt.

Artikelns titel blir Köp inte höghastighetståg köp snabba transporter. Vi, dvs. Charles Edquist, professor i innovation, Johan Nordlander tekn. dr i fysik och Ingvar Johansson professor i filosofi, beskriver där hur en funktionsupphandling skulle kunna gå till och presenterar några av Jo-Jo-konceptets funktioner. Vi föreslår att Infrastruktur departementet får ansvaret för att utveckla en funktionsbeskrivning för hur Sverige i framtiden ska kunna få ett järnvägsnät där transporter kan ske betydligt snabbare än idag.

2019-04-16

Henrik, Johan & Olle. Insamlingsstiftelsen Jo-Jo-tåg, stiftelseurkunden undertecknas, styrelsen har konstituerande möte.

2019-03-01

Johan föredragning för Bergenstråle & partners

2018-11-27

Johan föredragning för Dellner Couplers på Arlanda

2018-09-14

Johan & Olle föredragning på KTH Järnvägsgruppen

2018-08-21

Charlie & Johan föredragning på regeringskansliet Näringsdepartementet

2018-05-27

Charlie föredragning på Harpsund för Nationella Innovationsrådet

2018-03-01

Johan föredragning på Trafikverket i Malmö

2018-02-16

Johan föredragning på Trafikverket i Linköping

2018-01-28

Johan föredragning på Almi Företagspartner Östergötland.

2018-01-10

Johan börjar skriva ned tankar kring Jo-Jo-konceptet.

2017-11-06

Johan gör ett första excellark med idén att docka skyttlar i full fart. Provar på sträckan Stockholm - Göteborg. 11 stationer och 7 minuters tidsförlust per station jämfört med om tåget går med sin toppfart hela tiden. Höghatighetståget med 320 kilometer per timme kommer fram samtidigt som Jo-Jo-tåget som kör med toppfarten 158 kilometer per timme. Idén  är bra!

Copyright @ All Rights Reserved